O projekcie

Projekt „ Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy” realizowany na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego :

Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”;

Działanie 3.3 - „Poprawna jakość kształcenia”;

Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia”.

 

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej zgodnej z podstawą programową wprowadzoną rozporządzeniem MEN z 27.08.2012r. dla pierwszego etapu edukacji.

Inspiracją do innowacyjnego programu „Mali Badacze – Wielcy odkrywcy” jest metoda Project Approach – Podejścia Badawczego według prof. Lilian Katz, gdyż rozwija ona wszystkie kompetencje dziecka zawarte w podstawie programowej na I etapie kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem myślenia naukowego, czyli umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa, oraz uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrawania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. Metoda daje ponadto szansę wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju, daje więc możliwość efektywnej pracy i naturalnej integracji dzieci ze SPE i bez nich, a także dzieciom w różnym wieku.

 

Projekt: "Mali Badacze - Wielcy Odkrywcy" składa się z kilku etapów, które zostaną zrealizowane

w okresie od 17.02.2014 r. - 31.07.2015 r.
 

Etap I: opracowanie innowacyjnego programu nauczania, metody kształcenia oraz materiałów dydaktycznych dla całego I etapu edukacyjnego.

Etap II: pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania oraz materiałów dydaktycznych w 5 szkołach podstawowych.

Etap III: upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania, metody oraz materiałów dydaktycznych w zakresie kształcenia I etapie edukacyjnym.

 

 

Nazwa użytkownika